ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Άρθρο 1.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός δημιουργήθηκε για να καλύψει και να διασαφηνίσει ότι κενά ή πιθανές, συντακτικώς, δυσνόητες ή ελλιπείς έννοιες του Καταστατικού της Λέσχης μας, και σε κάθε περίπτωση να λειτουργήσει ως εκείνο το σύγγραμμα το οποίο θα οριοθετεί υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών μας και θα αναφέρει κάθε τι που δεν καλύπτεται από τα άρθρα του Καταστατικού.

 

Άρθρο 2.

Για την επίτευξη των σκοπών της ίδρυσης της Λέσχης μας και ιδιαίτερα για την αμεσότερη δυνατόν επικοινωνία του Δ.Σ. προς τα υπόλοιπα μέλη, αλλά και μεταξύ των μελών, απαραίτητη και κατά συνέπεια υποχρεωτική, είναι η καταγραφή όλων των στοιχείων του κάθε ενός ή κάθε μίας από τα μέλη, αναλυτικά, καθώς και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστολογίου, ή σελίδας σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα καταγραφόμενα στοιχεία των μελών θα χρησιμοποιούνται μόνο και αποκλειστικά για την επικοινωνία με το Δ.Σ. της Λέσχης και για ενημέρωση των μελών. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή άλλη χρήση δεν βαρύνει κανέναν άλλο παρά αυτόν/-ην, που έκανε την χρήση αυτή.

 

Άρθρο 3.

Όλα τα μέλη υποχρεούνται στην προσπάθεια παροχής βοήθειας κάθε μορφής προς την αρτιότερη λειτουργία και επίτευξης των σκοπών και αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μελών.

Ειδικότερα κατά την περίοδο των εκθέσεων όπου το βάρος της εκδήλωσης δεν πρέπει να βαρύνει μία μικρή ομάδα μελών, αλλά τους περισσότερους των μελών.

 

Άρθρο 4.

Το Δ.Σ. υποχρεούται στην κατά το δυνατόν αρωγή και επίλυση όποιων θεμάτων ή προβλημάτων προκύπτουν και άπτονται των μελών της Λέσχης.

Προσπαθεί έτσι ώστε να είναι πάντα ενήμερα όλα τα μέλη της, για τους ισχύοντες νόμους, Υ.Α., που προέρχονται από το κράτος, το όποιο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο ή Ομοσπονδία, και προς τους φορείς αυτούς προτείνει ότι έχει ζητηθεί από τα μέλη της ή από απόφαση Γ.Σ., για την όποια βελτίωση ή διόρθωση στρεβλώσεων, από κοινού.

 

Άρθρο 5.

Μέλος που δεν έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις δεν έχει δικαίωμα εκλέγεσθαι και εκλέγειν, υποβολής προτάσεων, και αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα του, μέχρι της οριστικής τακτοποίησης του οικονομικά. Αν δεν τακτοποιήσει δε τις οικονομικές του υποχρεώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, τίθεται στην δικαιοπραξία του Καταστατικού και κινδυνεύει μέχρι και την οριστική διαγραφή του από μέλος της Λέσχης.

Μη μέλη δύνανται να επισκέπτονται τα γραφεία της Λέσχης μας, να ανταλλάσουν απόψεις σε μία ελεύθερη συζήτηση – ενημέρωση, με τα μέλη μας.

Όταν όμως υπάρχει προκαθορισμένη εκδήλωση, σύγκλιση Γ.Σ., ή Δ.Σ., ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, που εντάσσεται αμιγώς στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της Λέσχης, τότε τα μη μέλη, υποχρεούνται να αποχωρούν άμεσα από το χώρο των γραφείων της Λέσχης. Εξαίρεση δύναται να γίνει μόνο αν συντρέχει ή τυχαίνει υποβολή αίτησης εγγραφής νέου μέλους, εξοφλώντας και το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής συνδρομής του. Δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου, μέχρι την οριστική αποδοχή της αίτησής του από το Δ.Σ.

 

Άρθρο 6.

Κάθε απόφαση του Δ.Σ. για έκτακτη οικονομική συνεισφορά βαρύνει ομοίως και ισόποσα όλα τα ενεργά μέλη. Αρκεί να είναι αρκούντως αιτιολογημένος ο λόγος και ο σκοπός που ζητάει από τα μέλη αυτή την έκτακτη συνδρομή.

 

Άρθρο 7.

Κάθε απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. θα πρέπει να καταχωρείται στα αρμόδια βιβλία, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ή δυνατόν αμέσως, και να ενημερώνονται όλα τα μέλη. Κάθε δε πρακτικό που καταγράφονται οι όποιες συγκλίσεις τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ. θα πρέπει να υπογράφονται αφού διαβαστούν από τον εκάστοτε πρόεδρο και γραμματέα του κάθε οργάνου, να καταχωρούνται και να επισυνάπτονται σαν αρχείο στο αντίστοιχο βιβλίο έντυπο ή ηλεκτρονικό.

 

Άρθρο 8.

Τα αρωγά μέλη που τυγχάνει να επιθυμούν να αναλάβουν και χορηγική σχέση με τη λέσχη μας, θα πρέπει να:

Α) Να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης χορηγικής οντότητας προς το Δ.Σ. της Λέσχη μας, στην οποία θα αναγράφουν τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα στηρίξουν την χορηγία τους. Σε περίπτωση δε που το αρωγό μέλος αυτό έχει και την εμπορική – επαγγελματική ιδιότητα με συναφές, με την εκτροφή, αντικείμενο εργασιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση του και η πλήρης επωνυμία της επαγγελματικής του ιδιότητας. 

Β) Στη συνέχεια θα έρχονται σε συνεννόηση – συζήτηση με το Δ.Σ.,  μετά από πρόσκληση του τελευταίου, σε τακτή ημερομηνία και ώρα, για την οριστικοποίηση και απαλοιφή οποιασδήποτε πιθανής παρεξήγησης αμφοτέρων των μερών.

Γ) Με την ανάληψη επισήμως της χορηγίας, υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφοτέρων. Κάθε παρέκκλιση οποιουδήποτε από τα δύο εμπλεκόμενα πλέον μέρη, και χωρίς την πρότερη ενημέρωση και την παραχώρηση εύλογου χρονικού διαστήματος 1-15 ημερών για την επαναφορά στα αναγραφόμενα της πρώτης πρότασης της παρούσας παραγράφου (Γ), λύεται η όποια πέραν τούδε υποχρέωση. Σε περίπτωση όμως που εκκρεμούν  υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχουν τελεσφορήσει ή πρόκειται να τελεσφορήσουν, αυτές συμφωνείται από κοινού, ότι θα τελεσφορήσουν απολύτως, ανεξαρτήτως αν έχει προηγηθεί η διακοπή της συνεργασίας.

Δ) Το ποσό σε περίπτωση οικονομικής αποκλειστικά ενίσχυσης, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το υπερδεκαπλάσιο της εκάστοτε συνδρομής του αρωγού μέλους, (βλ. Καταστατικό, αρθ.3/§3/Β), και πάντα σε απόλυτη συμφωνία με το Καταστατικό μας και το εκάστοτε Δ.Σ. της Λέσχης μας. Δικαιούται το αρωγό μέλος σε περίπτωση που όπως προαναφέρθηκε είναι επαγγελματίας συναφούς δραστηριότητας, να συνδράμει και με προϊόντα που εμπορεύεται, σε κάθε περίπτωση όμως αυτά θα είναι το λιγότερο ισόποσης αξίας και πλέον του αρχικού ποσού της οικονομικής συνδρομής του, όπως αναφέρεται πιο πάνω

(βλ. Καταστατικό, αρθ.3/§3/Β) .

Ε) Η χρονική διάρκεια της χορηγίας ορίζεται σε ημερολογιακό έτος, ετησίως ανανεωνόμενη, με δικαίωμα μεταβολής των όρων κατόπιν συμφωνίας. Η όποια ανανέωση θα συνοδεύεται από συμπληρωματικό, τυπικού και ουσιαστικού χαρακτήρα, έγγραφο, το οποίο θα ακολουθεί και θα επισυνάπτεται στην προηγούμενη συμφωνία. 

ΣΤ) Ότι ισχύει για τα αρωγά μέλη σε σχέση με την ανάληψη χορηγίας, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν προς την Λέσχη μας, δεν ισχύει το ίδιο και προς κάθε τρίτο που επιθυμεί την ανάληψη χορηγίας. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει μεμονωμένη και εξιδανικευμένη συζήτηση του υποψήφιου χορηγού με το Δ.Σ. της Λέσχης μας. Ειδικά όταν ο τρίτος είναι εκτός του χώρου, π.χ. οποιοσδήποτε επαγγελματίας, ή φορέας. Σε περίπτωση όμως που είναι εισαγωγική εταιρεία, π.χ., τότε θα πρέπει να έχει έρθει σε επαφή με τον ή τους κατά τόπου της περιοχής μας συνεργάτες του, έτσι ώστε να μην στερηθούν της προβολής που τους αναλογεί. Σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι το Δ.Σ. της Λέσχης  έχει την δυνατότητα, αυτοδικαίως, αλλαγής των όρων με την έννοια ότι θα συνυπολογίσει την όποια μέχρι εκείνη τη στιγμή χορηγική υποχρέωση έναντι του/των αρωγού/ων μέλους/ων, προς το βέλτιστο δυνατό όφελος για την Λέσχη μας.

Ζ) Με την καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, εντός του συμφώνου συνεργασίας, ο Ταμίας της Λέσχης μας θα κόβει απόδειξη ή ότι άλλο υποχρεούται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για την κάλυψη των εξόδων του χορηγού στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει. Πάντα με την αιτιολογία της «Δωρεάς» προς τη Λέσχη μας, κάτι που θα ισχύει βεβαίως, και προς αποφυγή πιθανών αιτιάσεων ή σχολίων ή άλλων τινών θέσεων, που θα εμπεριέχουν το λόγο, το πνεύμα ή και το γράμμα, (έγγραφης τοποθέτησης δηλαδή), της ατομικής ή εν μέρει συνδιαλλαγής, μέλους ή μελών τόσο του Δ.Σ. όσο και απλού μέλους της Λέσχης.

 

Άρθρο 9.

Ο εσωτερικός κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης κατάθεσης απόψεων και προτάσεων από τα μέλη, σε λελογισμένο χρονικό διάστημα, αλλά πάντα με απόφαση Γ.Σ. Σε κάθε δε περίπτωση θέματα που άπτονται της ορθής λειτουργίας της Λέσχης μεταξύ των μελών της ή με άλλους συλλόγους ή μέλη αυτών, ή με την Ομοσπονδία και μέλη αυτής, είτε του Δ.Σ. της, είτε των υπολοίπων συλλόγων της, ισχύει ο Γενικός Κανονισμός της εκάστοτε Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει ή θα ανήκει στο μέλλον η Λέσχη μας.

 

Άρθρο 10.

Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός είναι ο πρώτος, αποτελείται από δέκα (10) άρθρα, καταλαμβάνει 4 σελίδες μαζί με το εξώφυλλο και εγκρίθηκε ομοφώνως στην Γ.Σ. της 10ης Ιουλίου 2016, ως προ ημερησίας θέμα συζήτησης και αφού έγινε αποδεκτή η συζήτηση και έγκρισή του από το σώμα.  

 

         Ο                                                                                             Ο

    Πρόεδρος                                                                        Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Κουκουμέλης                                                          Γιώργος Λούτας