ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

Άρθρο 1ο.

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

α) Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» με το αρκτικόλεξο «Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.», με έδρα το Δήμο Σικυωνίων. Καθορίζοντας επακριβώς τον όρο «πτηνά αναψυχής συντροφιάς» εννοούμε όλα τα είδη, τις ποικιλίες και τις κατηγορίες  των πτηνών, όπως αυτά αναγνωρίζονται και αναφέρονται ετησίως στους επίσημους καταλόγους της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (C.O.M.) και επίσης σε κάθε περίπτωση όπως αυτές καθορίζονται και διέπονται από το εκάστοτε ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο.

β) Το σωματείο έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τα άρθρα του παρόντος και από όσα ρητά ορίζονται από τον Α.Κ. για τα σωματεία. Επέμβαση με απόφασή του, άλλου Σωματείου ή άλλης ανώτερης βαθμίδας Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας, στην οποία δύναται να είναι ενταγμένο το Σωματείο, που προσπαθεί να επηρεάσει την αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη νόμου που του παρέχει αυτό το δικαίωμα, δεν θα γίνεται αποδεκτή, και θα απορρίπτεται υποχρεωτικά και άμεσα από τη Διοίκησή του.      

Άρθρο 2ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος, στην Κορινθία αλλά και σε όλη την Ελλάδα, για την μελέτη και συντήρηση των πτηνών της εγχώριας, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πανίδας, εκείνων δε (των ρατσών) και των μεταλλάξεών του, που επιτρέπονται να ζουν οικόσιτα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, Ελληνικούς και Διεθνείς.

Β) Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών του Σωματείου, αλλά και όποιων άλλων ατόμων εκτός αυτού που εκδηλώνουν ενδιαφέρον,  με την μετάδοση της γνώσης για την οργανωμένη εκτροφή σε θέματα διατροφής, φύλαξης, αναπαραγωγής, πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών των πτηνών, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας, ποικιλίας ή μετάλλαξης.
Γ) Η καταγραφή και ενημέρωση των παραπάνω μέσα από εκδόσεις κάθε μορφής και τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού.
Δ) Η διοργάνωση διαγωνισμών βράβευσης και συγχρόνως έκθεση των πτηνών, με σκοπό την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μελών του Σωματείου αλλά και μεταξύ άλλων εκτροφέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ε) Η πραγματοποίηση σεμιναρίων και διαλέξεων για τη σωστή ενημέρωση γύρω από όλα τα θέματα που αφορούν τα πτηνά, με κλήση ακόμη και ειδικών επιστημόνων , εκτροφέων, κ.λ.π. ακόμα και κριτών από το εξωτερικό, προκειμένου να βοηθηθεί το έργο των μελών και να εκπαιδευτούν τα μέλη του Σωματείου.

ΣΤ) Η συνεργασία με Σωματεία, Ενώσεις, Ομοσπονδίες, και άλλους σχετικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για καλύτερη υποστήριξη σε έντυπα, φάρμακα και λοιπές πληροφορίες. Επίσης και η συμμετοχή μελών του Σωματείου σε διεθνείς  διαγωνισμούς και εκθέσεις.

Άρθρο 3ο.

ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Α) Έμβλημα του σωματείου θα είναι ένα γράφημα που θα περιέχει την διώρυγα της Κορίνθου και ένα πτηνό ως απεικόνιση στυμφαλίδας όρνιθας, και περιμετρικά, την επωνυμία  «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».

Β) Το σωματείο έχει σφραγίδα, στην οποία απεικονίζεται στο μέτρο του δυνατού, το ίδιο το έμβλημα.

 

Άρθρο 4ο.

ΜΕΛΗ

ΕΝΤΑΞΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Α) Τα μέλη διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες, Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα. Ο αριθμός τους δε είναι απεριόριστος.

 1. Τα Τακτικά Μέλη συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου. Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Σωματείου, (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή), καθώς και στα τεχνικά όργανα αυτού, (ομάδες εργασίας, κλπ), εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 2. 2.      Αρωγά μέλη ονομάζονται τα μέλη που δεν εκτρέφουν ή δεν έχουν στην κατοχή τους, πτηνά αναψυχής – συντροφιάς, αλλά συνδράμουν με θετικό και αποτελεσματικό τρόπο στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.   Μπορεί δε να είναι άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο των πτηνών αναψυχής (έμποροι τροφών, αξεσουάρ, ιδιοκτήτες  ή εισαγωγείς, η/και καταστημάτων λιανικής πώλησης, κ.α.).  Συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις, και έχουν δικαίωμα λόγου, μπορούν να εκλέγουν αλλά δεν δύνανται να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Σωματείου, μπορούν όμως να συμμετέχουν στα τεχνικά όργανα (ομάδες εργασίας κ.λ.π.), εφόσον έχουν εκπληρώσει και αυτοί τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Τα Αρωγά μέλη εγγράφονται με αίτηση που υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Σωματείου το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή ή απόρριψη της αίτησης, στην αμέσως επόμενη χρονικά της υποβολής της αίτησης, συνεδρίασή του.
 3. 3.      Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν άτομα που έχουν παύσει να ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες τρείς κατηγορίες μελών, αλλά έχουν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συμμετοχής τους, συνδράμει εξέχουσες υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου. Μπορεί να είναι και άτομα που δεν ανήκαν ποτέ στο Σωματείο, αλλά μπορεί να ανήκαν σε άλλο Σωματείο του χώρου, ή και σε άλλο κοινωνικό, πολιτιστικό, κ.λ.π. χώρο, από όπου και πάλι όμως έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σωματείο. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν δικαίωμα λόγου αλλά δεν έχουν δικαίωμα στο να εκλέγουν ή εκλέγονται στα διοικητικά όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή), μπορούν όμως να μετέχουν στα τεχνικά όργανα. Δεν υποχρεούνται δε σε καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής, ετήσιας ή έκτακτης. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται ή όχι, μετά από πρόταση - απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, στην πρώτη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή οποία και αποφασίζει μοναδικά.

Β)     Τα Τακτικά Μέλη υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής ετησίως ανανεωνόμενης, εκ ποσού είκοσι (30) ευρώ. Τα Αρωγά Μέλη υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής ετησίως ανανεωνόμενης, εκ ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός κι αν αναλαμβάνουν χορηγία του Σωματείου, που με απόφαση αποδοχής της από το Δ.Σ. και για όσο διάστημα συμβαίνει αυτό, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον υπερδεκαπλάσιας του βασικού ποσού των δέκα (10) ευρώ της ετήσιας συνδρομής. Τα ποσά των συνδρομών των Τακτικών και Αρωγών Μελών, μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. και καταβάλλονται στις αρχές εκάστου έτους. Σε περίπτωση εγγραφής μέλους εντός της χρονιάς το ποσό της συνδρομής μεταβάλλεται μειούμενο αναλογικά προς τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του λογιστικού έτους. Λογιστικό έτος είναι η χρονική περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Γ)      Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε το επιθυμεί, αρκεί να ενημερώσει παράλληλα και εγγράφως το Δ.Σ. Δεν δικαιούται δε καμίας επιστροφής τρέχουσας ή αναδρομικής οικονομικής του καταβολής προς το ταμείο του Σωματείου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του, κινητού ή ακινήτου. Επίσης μπορεί να επανεγγραφεί οποτεδήποτε, αρκεί να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για το τρέχον έτος αυτό της επανεγγραφής του, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο. Ειδικά όμως αν ο λόγος διαγραφής του ήταν η μη έγκαιρη καταβολή της συνδρομής του και μόνο, σε προηγούμενο έτος, υποχρεούται στην καταβολή εκτός αυτής του τρέχοντος έτους της επανεγγραφής του και αυτής του έτους που όφειλε.

Μέλος του Σωματείου που αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή της αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του Σωματείου, δεν λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό υπονομεύει την ενότητα των μελών του ή και τα οριζόμενα από τον Α.Κ. που διέπει τα περί Σωματείων, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. αφού πρώτα κληθεί σε απολογία και αιτιολογήσει την στάση του, ή δυνατόν και εγγράφως. Την επικύρωση της διαγραφής ή την προσβολή της και κατά συνέπεια ακύρωση της διαγραφής του μέλους την αναλαμβάνει η επόμενη συνεδρίαση της Γ.Σ. (Τακτική ή Έκτακτη), εφόσον έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία τουλάχιστον κατά τα 3/5 των παρόντων ενεργών μελών της, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με την προβλεπόμενη στο παρόν απαρτία των Γ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους διαγραφή, στο συγκεκριμένο διαγραφέν μέλος αφαιρείται δια παντός στο μέλλον το δικαίωμα της επανεγγραφής στο Σωματείο, ακόμα κι αν επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια.

Δ)       Όλα τα μέλη πρέπει να συμμετέχουν στις Γ.Σ., να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, και εφόσον έχουν πάρει δακτυλίδια με τον εκτροφικό κωδικό τους μέσω του Σωματείου, να συμμετέχουν όχι μόνο ως εκθέτες στις εκθέσεις – διαγωνισμούς, αλλά να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο μέτρο του δυνατού, σε όλες τις διοργανώσεις και τις ομάδες εργασίας, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους (των εκθέσεων – διαγωνισμών), καθώς και την διάχυση του βάρους των εργασιών μεταξύ των μελών.

Ε)     Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά και Αρωγά Μέλη.

ΣΤ)   Απαγορεύεται Τακτικό μέλος του Σωματείου να είναι μέλος σε Δ.Σ. άλλου Σωματείου του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

Ζ)    Απαγορεύεται ρητά, στα Μέλη του Σωματείου μας να διατηρούν στο χώρο τους πτηνά τα οποία είτε είναι εγχώριας άγριας πανίδας και αιχμαλωτισμένα με παράνομο τρόπο, είτε πτηνά τα οποία ανήκουν σε οικογένειες ευρωπαϊκών δασών, ψιττακοειδή ή άλλου τινός είδους που προστατεύονται από τις διεθνείς, ευρωπαϊκές, και εθνικές διατάξεις, (CITIES κ.α.) και  δεν συνοδεύονται από τα αρμόδια επίσημα έγγραφα εισαγωγής τους.

Τιμολόγιο αγοράς ή απόδειξη εγχώριου ή αλλοδαπού καταστήματος, δεν αποτελεί πιστοποιητικό ότι το ή τα συγκεκριμένα αυτά πουλιά είναι εκτροφής, εκτός κι αν έχουν συνακόλουθα αυτών, κλειστού τύπου δακτύλιο στο πόδι τους, από αναγνωρισμένο εκτροφέα νόμιμου σωματείου ημεδαπής ή αλλοδαπής, pedigrees από τον εκτροφέα στου οποίου το εκτροφείο γεννήθηκαν στο οποίο θα αναγράφονται επίσης ρητά οι γεννήτορες τους που και αυτοί πρέπει να είναι εκτροφής τουλάχιστον δεύτερης γενιάς, καθώς δε και πιστοποιητικό – επίσημο έγγραφο κτηνιάτρου ή άλλης επίσημης αρμόδιας αρχής, Ελληνικής ή Αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση δε που σε πιθανό έλεγχο από νομοθετημένα αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ανευρεθούν παράνομα πουλιά στην κατοχή μέλους του Σωματείου μας, αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη (Ζ) παράγραφο, η όποια αστική ή ποινική υπαιτιότητα βαρύνει μόνο το ίδιο αυτό μέλος μας και σε καμία περίπτωση το  Σωματείο, το Διοικητικό του Συμβούλιο, και τα υπόλοιπα μέλη του, έστω και ως ηθικών αυτουργών, ή συνεργατών του που υποθάλπουν παράνομες πράξεις. Δηλαδή μόνος υπεύθυνος και λήπτης τών αστικών ή ποινικών κατηγοριών, είναι ο ίδιος ο κάτοχος τους, προσωπικά. Εξυπακούεται δε ότι αυτομάτως και με την απόδειξη της ενοχής του διαγράφεται άμεσα, και δια παντός από μέλος του Σωματείου μας.

 

Άρθρο 5ο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Οι συνδρομές των Μελών του, τυχούσες έκτακτες εισφορές που θα αποφασίζει το Δ.Σ., δωρεές, ενισχύσεις από κρατικούς φορείς ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, άλλων Νομικών προσώπων, και γενικά τρίτων, έσοδα από εκθέσεις ή άλλες δραστηριότητες του Σωματείου, και γενικότερα ότι περιέρχεται νόμιμα στο ταμείο του Σωματείου. Οι χορηγίες ή χρήματα από διαφήμιση τρίτου μέσω του Σωματείου, φυσικού ή νομικού προσώπου, συνάπτονται με την τήρηση των νόμων και του παρόντος καταστατικού.
 2. Δωρεές ή διαθήκες που αντιβαίνουν τους σκοπούς του Σωματείου δεν γίνονται δεκτές.
 3. Η ακίνητη και η κινητή περιουσία του Σωματείου, αποκτάται, μεταβιβάζεται, ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο με την απόφαση της Γ.Σ.
 4. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρείται στα πρακτικά του, και μόνο για τους σκοπούς του όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 6ο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Α) Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.

Β) Το εκλεγμένο Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση, με φροντίδα και ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Εφόρου.

Η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική. Για να συγκροτηθεί σε σώμα πρέπει να υπάρχει η παρουσία και των πέντε (5)  εκλεγέντων μελών. Σε κάθε επόμενη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) πρέπει να είναι μεταξύ των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει Τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες. Έκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν συντρέχει σοβαρός λόγος  ή όταν προτείνεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν εγγράφως και τα θέματα που θα συζητηθούν.  

Δ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση ή ειδοποίηση του Προέδρου, ή του Γεν. Γραμματέα. Η πρόσκληση ή ειδοποίηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και κοινοποιείται στα μέλη είτε δια ζώσης, είτε μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας με προσωπική (συστημένη) αναφορά, είτε στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.    

Ε) Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο να συνεδριάζει και να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση του Σωματείου.

ΣΤ) Το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει δια ζώσης σε οριζόμενο τόπο, ώρα και ημερομηνία που πρέπει να αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση ή ειδοποίηση, καθώς επίσης δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης των συμμετεχόντων μελών του.

Ζ) Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις Τακτικές ή Έκτακτες του Δ.Σ., αντικαθίσταται με τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα αναπληρωματικό. Για την αντικατάσταση αυτή λαμβάνεται απόφαση του Δ.Σ.

Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες η θέση ή οι θέσεις μένουν κενές μέχρι την επόμενη Γ.Σ. όπου θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η εκλογή αντικαταστάτη/των για αυτές. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο παραιτηθούν ή απέχουν τρία(3) μέλη τότε η Γ.Σ. πρέπει να εκλέξει επιπλέον των τριών (3) και αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μετά την συμπλήρωση του, θα λήξει κανονικά στη λήξη της θητείας όπως αυτή είχε ορισθεί από τις προηγούμενες εκλογές.

Η) Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητα σε περίπτωση παραβάσεων του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεων της Γ.Σ., από μέλος ή μέλη του Σωματείου, να επιβάλει πειθαρχικές ποινές που διαβαθμίζονται και αναφέρονται ακολούθως:

1. Της έγγραφης παρατήρησης.

2. Της έγγραφης επίπληξης.

3. Την απαγόρευση συμμετοχής σε εκδηλώσεις κάθε είδους ή εκθέσεις για ένα έτος.

4. Της οριστικής διαγραφής.

Τα (3) και (4) διέπονται από τα οριζόμενα στο Άρθρο 4, και στην § Γ του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 7ο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Αρχή, Δημόσια, Ο.Τ.Α., Αστυνομική, Οικονομική, ή οιασδήποτε άλλης Αρχή, Ενώσεως, Ομοσπονδίας, Οργανισμούς πάσης φύσεως,  Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, φυσικών προσώπων, και σε πάσης φύσεως άλλη μη αναφερόμενη εδώ υποχρέωση εκπροσώπησης του Σωματείου. Σε κάθε περίπτωση εκφράζει τις θέσεις και πιθανές αποφάσεις του Δ.Σ. ή και της Γ.Σ. του Σωματείου, δύναται να εκφράζει βέβαια την προσωπική του άποψη, δεν μπορεί όμως, αν πρέπει, να δεσμευτεί και να δεσμεύσει με αυτή του την άποψη το Δ.Σ. και κατά συνέπεια το ίδιο το Σωματείο πριν πάρει την εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. με απόφαση των οργάνων αυτών.

Υποχρεούται πάντα να ενημερώνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. και να γνωστοποιεί κάθε συζήτηση που μπορεί να είχε με όποιον τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το συμφέρον του Σωματείου.

Συγκαλεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. τις συνεδριάσεις της Γ.Σ., Τακτικές και Έκτακτες, καθώς βεβαίως και τις συνεδριάσεις του ίδιου του Δ.Σ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συνυπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις ανακοινώσεις, τις προσκλήσεις, και κάθε εξερχόμενο ή εσωτερικής διακίνησης έγγραφο του Σωματείου και πάντα τις κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. παντί τρόπο.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος κι αν κι αυτός κωλύεται ο Γεν. Γραμματέας.

 

Β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αναλαμβάνει καθήκοντα του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του.

 

Γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.

Ο Γεν. Γραμματέας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία του Σωματείου, διατηρεί και συντάσσει τα πρακτικά, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. στα βιβλία του Σωματείου, και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο ή εσωτερικής διακίνησης έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των Μελών και κρατά τη σφραγίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση κωλύματος τον αναπληρώνει ο Έφορος.

 

Δ) ΤΑΜΙΑΣ.

Ο Ταμίας κρατά τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων  και των Περιουσιακών Στοιχείων του Σωματείου, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλο έσοδο του Σωματείου.

Ενεργεί όλες τις πληρωμές και συνυπογράφει γι αυτές μαζί με τον Πρόεδρο κάθε συνοδευτικό παραστατικό. Σε αυτό (ένταλμα ή απόδειξη πληρωμής) υποχρεωτικά αναγράφεται και η απόφαση του Δ.Σ. με τον αντίστοιχο αριθμό αυτής που ενέκρινε την δαπάνη. Υπογράφει τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης.

Ο Ταμίας συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου υποχρεωτικά, αλλά και όποτε του ζητηθεί για έλεγχο από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα που έγιναν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παραστατικά. Στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου έτους, ενημερώνει τα μέλη και παρουσιάζει τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και υποβάλει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος. Μεριμνά για τις εισπράξεις των συνδρομών από τα μέλη του Σωματείου και ενημερώνει το υπόλοιπο Δ.Σ. για τις όποιες καθυστερήσεις. Τέλος υποβάλει κάθε χρόνο την φορολογική δήλωση του Σωματείου.

 

Ε) ΕΦΟΡΟΣ.

Ο Έφορος αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα όποτε αυτός κωλύεται και αναλαμβάνει μετά από απόφαση και εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. να μιλά με χορηγούς, να συντονίζει με άλλους εκπροσώπους σωματείων για ανάληψη κοινών δράσεων, εκδηλώσεων, να συνομιλεί με Ενώσεις, Ομοσπονδίες, τεχνικές ομάδες εργασίας και εν γένει να διαπραγματεύεται με κάθε άλλο φορέα ή φυσικό πρόσωπο για το καλό των σκοπών του Σωματείου.  

 

 

Άρθρο 8ο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Ο οικονομικός έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται από Τριμελή τακτική Ελεγκτική Επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη του Σωματείου που ψηφίζονται την ίδια ημέρα και ώρα με τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Σωματείου επίσης εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και να επιβλέπει αν αυτές γίνονται σύμφωνα με τους νόμους, το παρόν Καταστατικό, και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγχει τα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα του Σωματείου και συντάσσει έκθεση σχετικά με την όλη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ.

 

Άρθρο 9ο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Το ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Φεβρουάριο και έκτακτα όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με αίτηση προς το Δ.Σ. όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα που επιθυμούν αν συζητηθούν.  Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη ενημερώνονται από αυτόν με έγγραφη πρόσκληση με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή καταχώρηση σε επίσημη σελίδα του συλλόγου ηλεκτρονικής μορφής (ιστοσελίδα, ιστολόγιο, ή κοινωνικών δικτύων) ακόμα και με τηλεφωνική ή προφορική κατ’ ιδίαν επικοινωνία του μαζί τους. Η πρόσκληση αναφέρει την ημερομηνία, τον χώρο, την ώρα και τα θέματα που θα περιέχει η ημερήσια διάταξη, και γνωστοποιείται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής , ή τουλάχιστον τέσσερεις (4) ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα του Σωματείου και η ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός άλλων τυχόντων θεμάτων, οπωσδήποτε τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβούλιου για το προηγούμενο έτος.
 2. Ταμειακή Έκθεση και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Έγκριση προϋπολογισμού και ισολογισμού – απολογισμού του προηγούμενου έτους.
 4. Απαλλαγή του Δ.Σ. για την οποιαδήποτε ευθύνη βάσει των προηγουμένων (1,2,και 03).
 5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής ανά διετία.
 6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από αίτηση, έστω και προφορική τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου, ακόμα και την ίδια ημέρα και πάντα πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τα μισά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, την αυτή ημέρα, ώρα και χώρο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν παρίστανται. Στις Γ.Σ. λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις αποφάσεις της τροποποίησης του καταστατικού, της λήψης απόφασης για αναστολή των εργασιών ή λειτουργίας του Σωματείου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, λόγω επέλευσης ιδιαίτερης κατάστασης, της διάλυσης του Σωματείου, ή της διαγραφής μέλους, όπου χρειάζεται η υπερψήφισή τους από τα ¾ των παρόντων μελών. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί θέματος που δεν έχει εγγραφεί στην πρόσκληση ή στην ημερήσια διάταξη ή και προ ημερησίας διάταξης, όπως ρητά δηλώθηκε σε προηγούμενη παράγραφο η διαδικασία ένταξής του, είναι άκυρες.

Στην Γ.Σ. προεδρεύει μέλος που προτείνεται και εκλέγεται από την πλειοψηφία των μελών της. Τα πρακτικά της τα καταγράφει ο Γεν. Γραμματέας, ιδιοχείρως ή και με ηλεκτρονικό τρόπο με την υποχρέωση να τα καταχωρήσει στο βιβλίο των πρακτικών της Γ.Σ.

 

Άρθρο 10ο.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Ελεγκτικής Επιτροπής, διεξάγονται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ή όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος (περίπτωση παραίτησης όλου του Δ.Σ. , εκλογής αναπληρωματικών μελών κ.λ.π.) Οι διαδικασίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διενεργεί τις αρχαιρεσίες, τη διαλογή των ψήφων, να συντάσσει πρακτικό για το αποτέλεσμα και να το επιδίδει στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να αναγράφει έως πέντε σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρείς για την Ελεγκτική Επιτροπή κατά ανώτατο όριο. Από τους υποψήφιους εκλέγονται για το Δ.Σ. οι πρώτοι πέντε (5)  πλειονοψηφήσαντες, ενώ οι ακόλουθοι τρείς (3) εκλεγέντες ανακηρύσσονται επιλαχόντες αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας τους. Με ακριβώς ίδιο τρόπο και σειρά εκλέγονται τα τρία (3) τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα επιλαχόντα αναπληρωματικά μέλη της.

Σε περίπτωση που μέλη με δικαίωμα ψήφου κατοικούν πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την εκάστοτε έδρα του Σωματείου, δύνανται να ψηφίζουν μέσω:

Α. κλειστού φακέλου που απέστειλαν εγκαίρως και πριν την ημερομηνία εκλογής,

Β. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον προσωπικό του λογαριασμό άπαξ, προς το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σωματείου,

Γ. με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο στο παρόν ή στο μέλλον που επιτρέπει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 

Άρθρο 11ο.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.

Α)Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Μητρώο Μελών
 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
 3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Περιουσιακών Στοιχείων
 5. Εσόδων – Εξόδων
 6. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων
 7. Γραμμάτιων είσπραξης (μπλοκ) και ενταλμάτων πληρωμής (μπλοκ).

Β) Τα πιο πάνω βιβλία δύναται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Γ) Είναι επιθυμητό δε όσα έχουν καταγραφεί σε αυτά να ευρίσκονται αναρτημένα όλα σε σελίδα ηλεκτρονικής μορφής του Σωματείου, (ιστοσελίδα, ιστολόγιο, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης),  όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα μέλη προς άμεση ενημέρωση. (Διαφάνεια – Διαύγεια).

 

Άρθρο 12ο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Α. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την Γ.Σ., τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των κείμενων νόμων του Α.Κ..

Β. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς, με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς κατά το δυνατόν, οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Γ. Με απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Σωματείου, δύναται να εγγραφεί το Σωματείο, σε Ομοσπονδία που υπάρχει με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, που εδρεύει στην Ελλάδα, και μέσω αυτής στην Παγκόσμια Ορνιθολογική Ομοσπονδία (C.O.M.), καθώς και σε άλλες Ενώσεις ή Συνδέσμους.

Δ. Σε περίπτωση απόφασης της Γ.Σ. για διάλυση του Σωματείου, ή διάλυσής του λόγω μείωσης των εν ενεργεία μελών του κάτω του αριθμού δέκα (10) αυτών, τότε η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στο «Ευθύμειο Κέντρο Αποκατάστασης Κορίνθου», http://www.efthimeio.gr.

Δήμος Σικυωνίων, 15 Ιανουαρίου 2015.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ.

  

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Τ.Κ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ

20100

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 101, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

2

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20008

ΙΑΤΡΟΥ ΡΕΚΛΕΙΤΗ, ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ

 

3

ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

   20006

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38,      ΒΡΑΧΑΤΙ

 

4

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ

20100

ΚΥΘΗΡΩΝ 7,            ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

5

ΠΕΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20400

ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ

 

6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20100

ΕΦΥΡΑΣ 55 ΚΑΝΤΑΡΕ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

7

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΘΩΜΑ

20006

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,             ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

8

ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

85400

ΣΠΗΛΙΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΕΡΟΣ

 

9

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

20200

ΠΕΤΜΕΖΑ 18, ΚΙΑΤΟ

 

10

ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

63007

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

11

ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΥ

20002

ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 54, ΝΕΡΑΝΤΖΑ

 

12

ΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20200

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9, ΚΙΑΤΟ

 

13

ΜΗΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

20100

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

14

ΠΑΤΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

25008

ΦΑΡΡΑΙ ΑΧΑΪΑΣ

 

15

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗ

20200

ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΙΑΤΟΥ

 

16

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

20200

ΚΙΑΤΟ

 

17

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

20200

ΚΙΑΤΟ

 

18

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

20002

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ 275, ΚΟΚΚΩΝΙ

 

19

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

20200

ΚΙΑΤΟ

 

20

ΚΟΓΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20002

ΝΕΡΑΝΤΖΑ