Ημερομηνία υποβολής : ……………………                     Κωδικός: ΕΟΟ - O…….

                                                                           (Συμπληρώνεται από το Δ.Σ.)                                                                                                                              

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η ……………………………………………………..του………………….

Κάτοικος……………………………………..,

Διεύθυνση……………………………………., Αριθ……,

Τ.Κ……………,

Α. Δ. Τ…………………………………,

Α.Φ.Μ…………………………………., Δ.Ο.Υ……………………………….,

Τηλέφωνο………………………………,

Κινητό………………………………….,

e-mail:………………………………….,

Ιστοσελίδα/Ιστολόγιο…………………………,

 

Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι τα πιο πάνω στοιχεία μου είναι αληθή. Αφού ανέγνωσα το Καταστατικό του παρόντος συλλόγου, αποδεχόμενος όλα τα άρθρα και τις παραγράφους του, ειδικότερα δε τα άρθρα 2και 4, και τον Εσωτερικό Κανονισμό όπως είναι επικαιροποιημένος σήμερα,

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

με την παρούσα

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου σας, την εγγραφή μου στο μητρώο μελών σας ως Τακτικό/Αρωγό μέλος του.

(διαγράφεται η μη αποδεκτή ιδιότητα)

Ενημερωτικά δε σας αναφέρω ότι :

 

 

Είμαι απλά φίλος των πτηνών

     
                 
 

 

Είμαι κάτοχος πτηνών  

       
                 
 

 

Είμαι εκτροφέας πτηνών

       
                 
 

 

Επιθυμώ τα στοιχεία μου να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα

 

     Ο/Η                                                                          Εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Αιτών/ουσα                                                  Ο                                          Ο

(Υπογραφή και ολογράφως)                 Πρόεδρος                                 Γεν. Γραμματέας

                                                                                      (σφραγίδα)                                                                                                                                                             

                              Ημερομηνία Παραλαβής…………….

                              Ημερομηνία Έγκρισης………………